ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2019.12.01.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Tellerné Jakab Ildikó egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által a https://rejtelyvendeg.hu weboldalon, valamint annak összes aloldalán és összes aldomainen, valamint azok aloldalain elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint a https:// rejtelyvendeg.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit; a szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://rejtelyvendeg.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

A szolgáltató adatai:  

 • Név: Tellerné Jakab Ildikó egyéni vállalkozó
 • Székhely és levelezési cím: 8052 Fehérvárcsurgó, Rákóczi u. 20.
 • Nyilvántartási szám: 53385686
 • Adószám: 69577802-1-07
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.5.
 • Telefonszáma: +36 20 2254955
 • Email cím: info@rejtelyvendeg.hu
 • A szolgáltató alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel, kisadózó (KATA)

A tárhelyszolgáltató adatai: 

 • Név: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.;
  1538 Budapest, Pf. 510
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 • Adószám: 1457332-2-42
 • Telefonszáma: +36 1 789-2-789
 • Email cím: support@tarhely.eu
 • Web: https://tarhely.eu

 

1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a https://rejtelyvendeg.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.2.  Felek minden esetben külön megbízási szerződést kötnek a szolgáltatás nyújtásra vonatkozó egyedi feltételekről. A szolgáltatás megrendelését és a megbízási szerződés megkötését a rejtelyvendeg.hu weboldalon az online jelentkezési űrlap kitöltésével, a „Tudomásul vettem és elfogadom az ÁSZF-ben és adatkezelési tájékoztatóban leírtakat” bejelölése, és a „Küldés” gombra való kattintással lehet kezdeményezni.

Felek tudomásul veszik, hogy az online jelentkezési űrlap kitöltése még nem jelent automatikus szerződéskötést és nem minősül elektronikus úton megkötött szerződésnek. 

1.3. Az Ügyfél a jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1.4. A szerződés nyelve magyar.

1.5. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

A Szolgáltató ügyfeleivel és érdekődőivel elsősorban elektronikus úton, a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül, illetve e-mailben tartja a kapcsolatot.

A Szolgáltató nem érhető el folyamatosan telefonon.

 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 8-18
 Telefon: +36/20/225-4955
 Internet cím: https://rejtelyvendeg.hu
 E-mail: info@rejtelyvendeg.hu

2. Megrendelés menete

2.1. Ügyfél a Szolgáltató által rejtélyvendég program keretén belül nyújtott szolgáltatás megrendelését az online jelentkezési űrlap kitöltésével, a „Tudomásul vettem és elfogadom az ÁSZF-ben és adatkezelési tájékoztatóban leírtakat” bejelölése, és a „Küldés” gombra való kattintással kezdeményezheti. 

2.2. Ügyfél lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

2.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson.

2.4. A megrendelés feldolgozása hétköznapokon történik. A kiválasztott szolgáltatás megrendelését követően Szolgáltató e-mail-ben értesítést küld arról, hogy Ügyfél megrendelését elfogadta.

A megrendelést  követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mail-ben megküldi Ügyfél részére a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó minden fontos információt tartalmazó árajánlatot. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtás során számára kiszámlázandó költségeket belefoglalja az árajánlatba.

2.5. Amennyiben ügyfél az árajánlatot elfogadja, Felek külön Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződés) rögzítik a szolgáltatás nyújtásra vonatkozó egyedi feltételeket. A Felek között létrejött Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadók. A szerződés a távollévők között megkötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

2.6. A Szolgáltató a rejtelyvendeg.hu/szolgaltatasok oldalon részletezett szolgáltatásokat nyújtja.

A megrendelt szolgáltatásokról készült jelentést a Szerződésben rögzített határidőben elektronikus formában szállítja.

2.7. A szolgáltatás összegéről kiállított számla elektronikus úton e-mail-ben kerül kiküldésre.

3. Fizetési feltételek

A rejtelyvendeg.hu honlapon megrendelt szolgáltatások ellenértékének teljesítésére az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

3.1. Banki átutalás

Szolgáltató a megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló e-mail-ben megküldi a fizetés pontos adatait.

Az összeget az alábbi bankszámlára szükséges átutalni:

Név: Tellerné Jakab Ildikó

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10401017-86766965-65511005

4. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások határidőre történő teljesítésére.

4.2.  A Szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos email-címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

4.3. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül teljes körűen biztosítani.

4.4. A Szolgáltató jogosult az ügyfél által elfogadott árajánlatban megadott díjakat Megrendelő felé kiszámlázni.

4.5. Az első számlát a szerződött összeg 50%-áról a Szolgáltató a megrendeléskor állítja ki, melyet Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. A szolgáltató ezen számla ellenértékének Szolgáltató bankszámlájára való beérkezésekor, de legkésőbb az Ügyféllel előre egyeztetett munkanapon a munkát elkezdeni köteles.

4.6. Szolgáltató köteles betartani a szolgáltatás nyújtás során Ügyfél vendégeire vonatkozó minden eljárását, szabályát, előírását, magatartási normáját az Ügyfél létesítményeinek használata, valamint Ügyféllel folytatott kommunikáció és kapcsolattartás során.

5. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

5.1. Az Ügyfél jogosult az általa megrendelt szolgáltatások egyszeri igénybevételére – online módon.

5.2. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató részére az elvégzendő munkához szükséges támogatást megadni. Ez vonatkozik bármilyen olyan adatra, amely a Szolgáltató részéről elvégzendő munka eredményességét befolyásolja.

Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat Ügyfél viseli.

5.3. Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltatónak átadott anyagok minden esetben jogtiszták, illetve az Ügyfél ezen anyagok felhasználásához megfelelő jogosultságokkal rendelkezik. Ilyen kérdésekből eredő kár esetén Szolgáltató kizárja saját felelősségét.

6. Minden szolgáltatásra érvényes általános feltételek

6.1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-t. Azonban erről legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Ügyfelet honlapján, valamint az Ügyfél e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélyben kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSZF-t, erről azonban köteles írásos tájékoztatást nyújtani Ügyfeleinek.

Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

6.2. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Ügyfél írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át.  Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatás, a számlatartozás esetén adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás. Az adatkezelésről részletesen lásd az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

7. Elállási jog

7.1. A honlapon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele esetén Ügyfelet az elállás joga abban az esetben illeti meg:

a) ha elállási jogával élni kíván és elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát – postán vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével – a Szolgáltató részére a szerződés megkötésétől (visszaigazolástól) számított 14 napon belül eljuttatja és

b) a szerződésben szereplő szolgáltatás igénybevételét még nem kezdte meg.

7.2. Jogszerű elállás esetén a Szogláltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomás szerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfél által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

7.3. A megrendelt szolgáltatás, tanácsadás az Ügyfél egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben nem gyakorolható az elállási jog.
[A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. c) pontja: “olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”]

7.4. A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát.
[A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. m) pontja: “a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”]

8. Jótállás

A Szolgáltató nem forgalmaz az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket, így nem jótállásra köteles.

9. Felelősség

9.1. A tanácsadás, próbavásárlás (rejtélyvendég látogatás) során átadott, bemutatott technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért), amelyek a tanácsadásról, próbavásárlásról készült írásos dokumentumban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek. 

A Szolgáltató által adott írásbeli dokumentumokban ajánlott harmadik fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgálató nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások, illetve termékek gyártóival, forgalmazóival.

9.2. A Szolgáltató egyéb szolgáltatásai tekintetében maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

10. TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK

10.1.1. Az Ügyfél csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel.

10.1.2. A Szolgáltató díjának teljes összegű kifizetéséig a szolgáltatással kapcsolatos bármely anyagon a Szolgáltató a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonjogát, illetve szellemi termékét képezi.

10.1.3. A Szolgáltató által készített munkák szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok az Ügyfelet kizárólag a Szolgáltató által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg.

10.2. Kötbér megállapodás a weboldal tartalmi elemeinek, szövegeinek engedély nélküli másolásához / felhasználásához
A jelen weboldal – https://rejtelyvendeg.hu és a hozzátartozó közösségi oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalak üzemeltetőjének, Tellerné Jakab Ildikó egyéni vállalkozónak a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésre használja fel. A weblap és közösségi oldal üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég  székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személynek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként 100.000 Ft/hónap azaz Egyszázezer forint havidíj összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

11. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

A Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek ahol Ügyfél erről másképpen rendelkezik.

12. PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK

A Felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni.
Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
A Felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni.

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 11.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

A Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

 • cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
 • Fax: +36 (22) 510 312
 • Telefon: +36 (22) 510 310

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: info(kukac)rejtelyvendeg.hu, illetve a Szolgáltató részéről a https://rejtelyvendeg.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban megadott e-mail címek, az Ügyfél részéről pedig a honlapon leadott Űrlapon, vagy egyéb módon küldött e-mailben kapcsolattartóként megadott személy e-mail címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést, vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

A munkanapokon 10.00 óráig beérkezett e-mailekre Szolgáltató legkésőbb aznap 20.00 óráig, a 10.00 óra után beérkezett e-mailekre legkésőbb a következő munkanapon 20.00 óráig érdemi választ ad. Az érdemi válasz azt jelenti, hogy a Szolgáltató megválaszolja az e-mailt, vagy megírja, hogy mikor tud választ adni.

13.2. Szolgáltató számlaadási kötelezettségét a billingo.hu online számlázórendszerrel készített elektronikus számla adásával tesz eleget.